Vonkajšie krby

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť PSK Invest s.r.o., Lipová 4992/6, 080 01 Prešov, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, vo vložke číslo 31074/P.K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke vonkajsiekrby.sk a na jej jednotlivých podstránkach.
 2. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke vonkajsiekrby.sk sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len„zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou. Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajovva o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov =GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 5. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa, akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  g) právo na prenosnosť osobných údajov,
  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
 6. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa (iba ak sa líši od fakturačnej adresy), telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 8. Súbory cookies si môže kupujúci kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely zasielania informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách (e-mailového marketingu), súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 11. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely zasielania informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách (e-mailového marketingu) môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu alebo odhlásením. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu) v Zákazníckej sekcii – Zmena osobných údajov. Prevádzkovateľ Vami poskytnuté osobné údaje už nebude používať na účely e-mailového marketingu.
 12. Na našich stránkach odkazujeme aj na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.